مقاله انگلیسی چگونه استراتژی فروش تبدیل به عملکرد می شود: نقش مشتری مداری فروشنده و فروش مبتنی بر ارزش

دانلود مقاله : چگونه استراتژی های فروش را عملی کنیم: ارزش پایه ...

مقاله ISI انگلیسی شماره 41038 -ترجمه شده -موضوع : مشتری مداری - 10 صفحه - سال انتشار ... چگونه استراتژی های فروش را عملی کنیم: ارزش پایه ایی فروش و نقش محوری ... فرضیه 3- مشتری محوری فروشنده فروش مبتنی بر ارزش را افزایش می دهد. ... استراتژی های فروش به عملکرد شخص فروشنده به صورت منحصر به فرد می شود ارائه داده است.

مقاله انگلیسی چگونه استراتژی فروش تبدیل به عملکرد می شود: نقش ...

مقاله لاتین مشتری مداری فروشنده فروش مبتنی بر ارزش بازاریابی مدیریتی فروش عملکرد.

دانلود رایگان ترجمه مقاله چگونگی عملی کردن استراتژی های فروش ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی چگونه استراتژی های فروش را عملی کنیم: ارزش پایه ای ... آنها به طور قطع در نقش محوری بالفعل کردن پتانسیل های بالقوه شرکت اتفاق نظر دارند, ... استراتژی های فروش به عملکرد شخص فروشنده به صورت منحصر به فرد می شود ... کننده فروش مبتنی بر ارزش پایه و مشتری مداری و عملکرد فروشنده می تواند به ...

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت سال 2020-2019-2018 با ترجمه ...

M944- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ خرید کالاهای دست دوم و وفاداری برند: نقش پلتفرم های ... مدیریت زیست محیطی برای تبدیل استراتژی زیست محیطی به عملکرد مدیریتی ... M829-مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ آیا تجربه برند به تعهد برند تبدیل می شود؟ ... M748- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : چگونه بازاریابی داخلی موجب رضایت مشتری در ...

دانلود رایگان مقاله با ترجمه : چگونه استراتژی فروش ترجمه را به ...

دریافت مقاله با ترجمه فارسی Elsevier : How sales strategy translates into ... جاری سامانه و تداوم خدمات حرفه ای دانلود مقالات، از مشترکین هزینه دوره ای اندکی دریافت می شود و ... راهنمای دانلود رایگان مقاله های علمی: با استفاده از امکان جستجوی مقالات انگلیسی از ... فروش ترجمه را به عملکرد: نقش فروشنده مشتری مداری و فروش مبتنی بر ارزش

بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران

جامعه آماری این پژوهش را مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، شهروند و اتکا در پنج شهر ... تحقق مشتری مداری و ایجاد تحول در فرهنگ خرید و مصرف در فروشگاههای زنجیره ای ... معمولا وفاداری رفتاری به صورت گرایش مشتری به خرید از یک نام تجاری، مبتنی ... شکاف بین انتظارات مشتریان و عملکرد واقعی خدمات، کیفیت خدمات نامیده می‌شود.

بررسي و شناسايي فاكتورهاي مهم بازاريابي - blogfa

در این مقاله به بازاریابی تلفنی و مهارتهای لازم برای نیل به موفقیت درمذاکرات تلفنی ... برای وقت مشتری ارزش قائل شوید و در صورت عدم تمایل او وقت دیگری را برای ... نیروی فروش، میزان تخفیف، استراتژی فروش، دید رقبا نسبت به شما و... می شود؛ ... از تلفن میزان توفیق فروشندگان در نیل به اهداف فروش بازاریابی را افزایش می دهد.

اصل مقاله 3.38 MB - مدیریت برند - دانشگاه الزهرا

از ایـن رو، از نویسـندگان محتـرم درخواسـت می شـود تـا تمامـی بخش های ایـن راهنما ... بررسـی اثـر برانگیزاننده ها ی خرید خیرخواهانه بر نگرش مشـتریان بـه برندهای خیرخواه ... طراحـی و تبییـن الگوی عوامل موثر بر موفقیت اسـتراتژی تعمیم برنـد در ... کــه محصــوالت از پیچیدگــی یــا ارزش باالیــی برخــوردار هســتند، ارتبــاط فروشــنده.

نحوه پیاده سازی استراتژی دیجیتال مارکتینگ - آکادمی دیجیتال ...

مقاله 12 قدم تا تولید محتوای با ارزش در دیجیتال مارکتینگ ... که تبدیل به «سرنخ» شود و اگر سرنخی نباشد که تبدیل به «مشتری» شده ... با این وجود احتمال ایجاد تمایل و اعتماد مخاطب با یک کسب‌ و کار در فضای دیجیتال چگونه افزایش می‌یابد؟ ... به لحظه ای که مشتری اقدام به خرید می کند، لحظه خرید یا FMOT و لحظه ای ...

مدیریت بازاریابی و فروش - مدیریت کاربردی

بعضی مواقع درک اینکه چه عواملی باعث رونق یک کسب و کار می شود کمک بزرگی ... به عنوان یک فروشنده نباید فقط بر مشتری تمرکز کنید بهتر است هر از گاهی به دور و ... کرده و بیان کنید که نقش هر عضو، چگونه با دیگر اعضا و کل تیم در ارتباط است. ۵. ... 3- سرعت: هر چه سریع تر بتوانید ایده خود را به محصول قابل فروش تبدیل کنید، ...

نقش میانجی تفاخر سازمانی در تأثیر برند ... - دانشگاه تهران

ﭘﻴﺸﺎﻳﻨﺪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮوش، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑـﺮ ... ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ... ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘـﺎي ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻛﺎرﻛﻨـﺎن. ﻓﺮوش ﻣﻲ. ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺔ ﻣﻬﻤﻲ از ﺷﻐﻞ ﻣﺪﻳﺮان. ﻓﺮوش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ آن را ارﺗﻘﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ اراﺋﺔ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ... اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻛﺎﺑﺮدي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ.

NerkhSMS | مدیریت ارتباط با مشتری

هنگامی که صحبت از مدیریت روابط با مشتری میاید، تیم های فروش با عملکرد بالا از ... چگونه می توان میان طیف وسیعی از خدمات و محصولات یک فروشنده ی متفاوت از دید ... فروش و در نهایت افزایش رضایتمندی مشتری و تبدیل آن به مشتری وفادار می شود. ... با مشتری (CRM) اغلب بعنوان یکی از استراتژی های کسب و کار تدریس می شود که ...

اصول بازاریابی

ﻣﺸﺎور و ﻣﺤﻘﻖ، ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮوش، و اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﻫﻤﻜـﺎري ... و اﻻف، ﺑـﻪ ﭘﺪﻳـﺪه. اي ﻣﻠـﻲ در. زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ؛. اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ارزش ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ... داﻧﺪ ﭼﻄﻮر ارزﺷﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ. ﻣﺸﺘﺮي ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻴﻖ و داﺋﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮ. ي ﻣﻲ. ﺷﻮد را اﻳﺠـﺎد ... ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ د. و را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻣﻲ. ﺑﻴ. ...

مشتری مداری - فروشگاه اینترنتی فایل بوکر,filebooker.com

مقاله انگلیسی چگونه استراتژی فروش تبدیل به عملکرد می شود: نقش مشتری مداری فروشنده و فروش مبتنی بر ارزش. مقاله مربوط به سال 2015 می باشد از سایت ساینس ...

ارزش پایه ای فروش و نقش محوری فروشنده و مشتری / How sales strategy ...

... باعث تبدیل استراتژی های فروش به عملکرد شخص فروشنده به صورت منحصر به فرد می شود ... این مقاله نشان می دهد که ابعاد استراتژی های فروش چگونه به یک طریق در عملکرد ... کننده فروش مبتنی بر ارزش پایه و مشتری مداری و عملکرد فروشنده می تواند به ... سلسه مراتب سازمانی با ترکیب مدیران فروش و تک تک فروشندگان اجرا می شود.

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران بررسی نقش ... - شارا

این مقاله می کوشد نقش مدیریت ارتباط با مشتری ((crm))با توجه به شناخت ارزش های مشتری که یکی از استراتژی های جدید ارتباطات در زمینه مشتری ... افزایش رقابت شرکت‌ها در مشتری‌یابی برای فروش محصولات و خدمات‌شان و همچنین ... و به عنوان یک چالش مهم باقی است اینکه شرکت چگونه باید عملکرد ... منابع انگلیسی:.

بازاریابی صنعتی (بازاریابی B2B) چیست و چگونه درآن موفق ...

در این مقاله از سیر تا پیاز بازاریابی صنعتی یا بازاریابی B2B را با هم ... شناخت فرایند بازاریابی صنعتی و بازار هدف آن به ما کمک می کند تا با دید ... در واقع، فروشنده و مشتری در این حوزه از بازاریابی، هر دو صاحب کسب و کار هستند. ... در هر مرحله از این زنجیره، به ارزش محصول اضافه می‌شود تا به محصول نهایی برسیم.

تعریف بازاریابی چیست؟ آموزش اصول بازاریابی | ایران مدیر

مارکتینگ و سوءبرداشت‌هایی که از تعریف، اصول و مدیریت بازاریابی می‌شود و درنهایت ... در این مقاله شما متوجه خواهید شد که تعریف بازاریابی چیست؟ ... سیر تکاملی آن چگونه است؟ ... برای آنکه یک فرد به بازاریاب موفقی تبدیل شود باید با مفاهیم اولیه و اصول ... بازاریابان از طریق ارزش‌های پیشنهادی به مشتریان خود، خلق ارزش می‌کنند.

مقاله انگلیسی چگونه استراتژی فروش تبدیل به عملکرد می شود: نقش  مشتری مداری فروشنده و فروش مبتنی بر ارزش دسته: مدیریت
بازدید: 25 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 324 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

مقاله مربوط به سال 2015 می باشد از سایت ساینس دایرکت است 10 صفحه می باشد

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

نام محصول : مقاله انگلیسی چگونه استراتژی فروش تبدیل به عملکرد می شود: نقش مشتری مداری فروشنده و فروش مبتنی بر ارزش
شناسه کالا : PR10790
قیمت : 3000 تومان
مرجع filebooker
برچسب ها
قیمت : 3000 تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده